Polityka prywatności


NowilTech Tomasz Nowowiejski

Obowiązuje od dnia 25 maja 2018

Bardzo się cieszymy, że postanowiłeś odwiedzić naszą stronę. Chcielibyśmy na wstępie poinformować Cię, że na stronie, której właścicielem jest NowilTech Tomasz Nowowiejski., zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe. Ten dokument określa zasady oraz cele przetwarzania tychże danych oraz opisuje, w jaki sposób przestrzegamy Twoich praw i w jaki sposób możesz ich dochodzić.

Definicje
NowilTech – Firma NowilTech Tomasz Nowowiejski z siedzibą w Kamienicy Polskiej (42-260) przy ul. M. Konopnickiej 259, REGON 243657068, NIP 5732481237, tel: 609401542, e-mail: biuro@nowiltech.pl.
Dane Osobowe – wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
Strona internetowa – strona internetowa udostępniana przez NowilTech pod aktualnym adresem www.nowiltech.pl oraz pod adresami będącymi przekierowaniami do tego adresu, a także każdym innym będącym jego uzupełnieniem lub kontynuacją i każdym tym, który go zastąpi.
Użytkownik/Ty – osoba fizyczna odwiedzająca stronę internetową lub korzystająca z jednej lub kilku usług albo funkcjonalności udostępnianych na stronie internetowej.
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Profil – dostępne dla Użytkownika miejsce na stronie internetowej, gdzie Użytkownik wprowadza swoje dane oraz nimi zarządza.
Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
Regulamin – regulamin Strony internetowej www.nowiltech.pl.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Administratorem danych osobowych jest Firma NowilTech Tomasz Nowowiejski z siedzibą w Kamienicy Polskiej (42-260) przy ul. M. Konopnickiej 259, REGON 243657068, NIP 5732481237, tel: 609401542, e-mail: biuro@nowiltech.pl.
2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przede wszystkim z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Administrator analizuje dane osobowe w sposób zautomatyzowany za pomocą narzędzi udostępnionych przez dostawców oprogramowania (np. za pomocą statystyk, historii). Celem przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany jest poznanie przez sklep preferencji Użytkowników.

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. W czasie przetwarzania danych osobowych stosujemy następujące zasady:
a) Legalności – przetwarzanie danych osobowych może się odbywać wyłącznie, gdy zaistnieje co najmniej jedna z przewidzianych prawem przesłanek (np. zgoda osoby, od której dane pochodzą);
b) Celowości – aby dane mogły być przetwarzane, musi istnieć ku temu konkretny, wyraźny i prawnie uzasadniony cel. Jeżeli przetwarzanie służy różnym celom, potrzebna jest zgoda/podstawa na wszystkie cele.
c) Adekwatności – przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne ze względu na cel ich zbierania;
d) Merytorycznej poprawności – Administrator danych jest zobowiązany do tego, aby dane przez niego zbierane były poprawne i w razie potrzeby uaktualniane. Powinien oceniać wiarygodność źródła pozyskania danych oraz wdrożyć sposób weryfikowania prawdziwości przetwarzanych danych;
e) Czasowości – zasada ograniczenia przechowywania danych – nie przetwarzamy danych dłużej niż jest to konieczne;
f) Integralności i poufności danych – Państwa dane są zabezpieczone za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Dokładamy najwyższej możliwej staranności, być chronić przekazane informacje przed wszelkimi zagrożeniami.

ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH
1. Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:
a) Danych osobowe użytkowników sklepu internetowego:
- zbieramy je w celu zawarcia umowy oraz jej prawidłowej realizacji lub w celu realizacji zamówienia, dostarczenia zamówienia, śledzenia przesyłki.
- dane te obejmują: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj). W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami przetwarzamy dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);
- podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak odmowa ich podania (lub podanie danych nierzetelnych, nieprawdziwych) uniemożliwi zawarcie i realizację umowy.
b) Dane osobowe odbiorców newslettera:
- zbieramy je w celu dostarczenia Państwu informacji handlowych;
- dane te obejmują: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej;
- podanie tych danych jest zawsze dobrowolne. W każdym czasie mają Państwo prawo wycofać zgodę na dostarczanie newslettera.
c) Dane osobowe zbierane w celach marketingowych:
- zbieramy je w celu realizacji zadań marketingowych drogą elektroniczną;
- dane te obejmują: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, nr telefonu;
- podanie tych danych jest zawsze dobrowolne. W każdym czasie mają Państwo prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych.
d) Dane osób korzystających z formularzy kontaktowych:
- dane te przetwarzamy, by móc udzielić Państwu odpowiedzi na pytania sformułowane dostępnymi kanałami (formularze kontaktowe, czat itd.)
- dane te obejmują imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, nr telefonu, adres IP
- podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak odmowa ich podania (lub podanie danych nierzetelnych, nieprawdziwych) może uniemożliwić nam kontakt i udzielenie Państwu oczekiwanych odpowiedzi.
2. NowilTech Tomasz Nowowiejski przetwarza Dane Osobowe Użytkowników odwiedzających jego profile prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, Google+). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem Profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Nowiltech oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest uzasadniony interes Nowiltech (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na promowaniu własnej marki.
3. Twoje Dane Osobowe mogą być również wykorzystywane przez NowilTech do kierowania do Ciebie treści marketingowej różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty e-mail, o ile wyrazisz na te działania zgodę, którą możesz wycofać w dowolnym momencie.
4. W związku z realizacją Usług Twoje Dane Osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych Nowiltech takim jak:
• firmy badawcze,
• organom administracji Państwowej,
• kurierzy i operatorzy pocztowi (jedynie w przypadkach realizacji odpowiedzi na zapytanie złożone za pośrednictwem poczty tradycyjnej),
• podmiotom świadczącym usługi utrzymania kopii zapasowej serwisu i przechowywania danych,
• dostawcom świadczącym usługi obsługi zgłoszeń za pośrednictwem formularzy kontaktowych,
• dostawcy klienta pocztowego,
• podmiotom świadczącym usług analizy i przygotowania statystyk Serwisu

UPRAWNIENIA
1. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biuro@nowiltech.pl
2. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w szczególności gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

POLITYKA COOKIES
1. Nasze witryny wykorzystują technologię "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia witrynie rozpoznania użytkownika oraz dostosowania witryny do Państwa potrzeb.
2. Pliki Cookies nie są w żaden sposób łączone i kojarzone z innymi podanymi przez Państwa informacjami.
3. Pliki Cookies są przez nas wykorzystywane w celu:
- umożliwienia zalogowania
- utrzymania sesji (stanu zalogowania)
- dopasowania zawartości strony do Państwa potrzeb (w szczególności możliwości i ustawień urządzenia, z którego Państwo korzystacie)
- tworzenia statystyk (statystyki te mają charakter anonimowy).
4. W celu optymalizacji działania naszego portalu, dopuszczamy możliwość zamieszczania plików Cookies zaufanym zewnętrznym podmiotom, takim ja Google.
5. Mają Państwo prawo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, by pliki cookies nie były automatycznie rejestrowane (wskazówki odnajdą Państwo w plikach pomocy dostawcy dane oprogramowania). Zastrzegamy, że zablokowanie Cookies (lub inne analogiczne zabiegi) mogą utrudnić korzystanie z naszej strony internetowej, a w skrajnych sytuacjach uniemożliwić korzystanie z określonych usług.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
Na bieżąco prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Twoje Dane Osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny. Dostęp do Twoich Danych Osobowych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dbamy o to, by wszystkie operacje na Twoich Danych Osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. Każdy z naszych podmiotów współpracujących daje nam gwarancję, że stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, kiedy przetwarza Twoje Dane Osobowe.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Okres przetwarzania danych przez Administratora będzie trwał tak długo, jak długo posiadasz Profil na stronie www.nowiltech.pl, lub na portalach społecznościach administrowanych przez NowilTech lub nie wycofasz zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, które umieściłeś na swoim Profilu już po rejestracji. Jest to niezbędne zarówno do poprawnego świadczenia usług określonych w Regulaminie, jak i w celach marketingowych. Jeśli usuniesz Profil lub wycofasz zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych, wówczas zaprzestaniemy ich przetwarzania. W takim wypadku albo je usuniemy, albo nastąpi ich anonimizacja, z tym jednak zastrzeżeniem, że część danych (imię, nazwisko, adres e-mail, historia Profilu oraz informacje o udzielonych zgodach) będziemy przetwarzać przez okres 3 lat w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Jeśli będziesz korzystać z jakiejś funkcji strony internetowej NowilTech, nie będąc na niej zalogowanym, będziemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe przez czas, w którym na Twoim urządzeniu przechowywane będą pliki cookies, user agent i oglądane przez Ciebie zakładki i informacje na stronie internetowej.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje począwszy od 25 maja 2018 r.

DANE KONTAKTOWE
Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail biuro@nowiltech.pl lub pisemnie na adres Nowiltech Tomasz Nowowiejski, ul. M. Konopnickiej 259, 42-260 Kamienica Polska, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.