Regulamin


§1
INFORMACJE OGÓLNE
1. Sklep internetowy: nowiltech.pl prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową za pośrednictwem sieci Internet. Sklep internetowy: nowiltech.pl jest własnością firmy: NowilTech Tomasz Nowowiejski, z siedzibą w Kamienicy Polskiej. przy ul. M. Konopnickiej 259, NIP 5732481237,wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki. REGON 243657068, zwany dalej „NowilTech”.
2. Użytkownikiem, Klientem - może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej. Użytkownikami dokonującymi zakupów mogą być tylko pełnoletnie osoby fizyczne.
3. Klient otrzymuje prawo zakupów po zarejestrowaniu i zalogowaniu się w panelu użytkownika. W tym celu wymagane jest podanie danych osobowych lub danych firmy, a w szczególności: imienia i nazwiska (nazwy firmy oraz imienia i nazwiska osoby kontaktowej), pełnego adresu zamieszkania (stałego lub tymczasowego) wraz z nazwą kraju i regionu (województwa), adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego, nazwy użytkownika, pod którą użytkownik występuje, hasła i opcjonalnie innych danych zawartych w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych danych i ich aktualizowania na bieżąco pod rygorem utraty możliwości otrzymania przesyłki lub opóźnienia w jej dostarczeniu.
4. Klient w momencie rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie w bazie danych i przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych przez firmę NowilTech Tomasz Nowowiejski. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Użytkownika będą przetwarzane zgodnie Ustawą o Ochronie Danych Osobowych i prawem polskim. Dane te zostaną wykorzystane jedynie w celu realizacji przesyłki lub do dalszych kontaktów związanych z realizacją kolejnych zamówień.
5. Za podanie niewłaściwego adresu, danych osobowych lub danych do faktury VAT, a w konsekwencji otrzymanie nieprawidłowej faktury lub też nieotrzymanie zamówionego towaru - ponosi odpowiedzialność użytkownik.
6. Firma NowilTech Tomasz Nowowiejski ponosi odpowiedzialność za poufność danych potrzebnych do realizacji zamówienia.
7. Przeglądanie witryny i dokonywanie zakupów w sklepie NowilTech wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.
8. Do prawidłowego przeglądania witryny wymagana jest prawidłowo skonfigurowana przeglądarka internetowa (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome lub inna).

§ 2
SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
1. Sklep NowilTech przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w sobotę i niedzielę i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
2. Zamówienia w sklepie internetowym NowilTech są realizowane wyłącznie na terenie Polski. Zamówienia należy składać w języku polskim. Oferta sklepu internetowego NowilTech obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Wszystkie ceny produktów podane na stronach internetowych nowiltech.pl są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich (PLN) (zawierają podatek VAT). Na wszystkie towary sprzedawane w naszym sklepie wystawiamy faktury VAT - dowód zakupu.
4. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta
5. NowilTech zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym Klienta, z zastrzeżeniem, że zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji. NowilTech zastrzega sobie również prawo do: zmiany ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia, wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.
6. Zamówienia na asortyment wyszczególniony w sklepie internetowym NowilTech można składać za pomocą:
a) formularza zakupów autamatycznie generowanego podczas zakupów ze strony NowilTech
b) e-mailem: sklep@nowiltech.pl
c) telefonu nr tel. +48 609401542,
7. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie nowiltech.pl, wybór formy płatności, podanie adresu przesyłki i przesłanie zamówienia. Za błędy przy wypełnianiu formularza lub inne błędy przy składaniu zamówienia NowilTech nie ponosi odpowiedzialności
8. Użytkownik składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.
9. Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez dodanie ich do koszyka.
10. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „ZAMAWIAM” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, oraz zmian w zakresie wyboru wybranego towaru.
11. Przed naciśnięciem przycisku „ZAMAWIAM” (aby złożyć zamówienie) Klient będzie zobowiązany każdorazowo do akceptacji, niniejszego Regulaminu i stosowanie się do jego zapisów.
12. Naciśnięcie przycisku „ZAMAWIAM” jest momentem zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Od tego momentu Użytkownik staje się Kupującym.
13. W przypadku, kiedy nie wszystkie zamówione pozycje są osiągalne, klient w ciągu 24h (z zastrzeżeniem §2 ust. 1 regulaminu) otrzymuje wiadomość e-mail lub telefon z informacją o tym, jakie pozycje zostały skompletowane i w jego gestii pozostaje decyzja czy anulować całe zamówienie, czy realizować w kształcie, w jakim jest w danym momencie możliwe, bądź o wydłużeniu czasu oczekiwania. W zależności od decyzji podjętej przez kupującego zostanie wysłany e-mail potwierdzający całkowite anulowanie zamówienia, bądź potwierdzenie realizacji nie pełnego. W przypadku nie podjęcia przez klienta żadnej decyzji dotyczącej częściowej kompletacji zamówienia w przeciągu 3 dni, zamówienie zostaje automatycznie anulowane, o czym klient zostaje powiadomiony stosowną wiadomością elektroniczną.
14. Dostępność podana na stronie sklepu, jest dostępnością katalogową. Jednakże w większości przypadków jest to stan magazynowy sklepu.

§3
SPOSOBY PŁATNOŚCI
1. Na cenę łączną zamówienia składa się cena całościowa wybranych produktów wraz z kosztami dostawy.
2. Klient może dokonać zapłaty za zamówienie poprzez:
a) Przelew
b) Płatność za pobraniem - płatność kurierowi przy odbiorze przesyłki,
c) Płatność gotówką - w przypadku wybrania sposobu dostawy określonego §4 ust. 1 pkt b Regulaminu (z zastrzeżeniem §4 ust. 6 Regulaminu).
d) Płatności BLIK
e) Karta płatnicza
f) Przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.”

3. Kupujący jest zobowiązany, uregulować należność za zakupiony towar nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od daty potwierdzenia zamówienia w wiadomości, o której mowa w ust 4. W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu do 10 dni po wcześniejszym kontakcie z firmą NowilTech drogą elektroniczną: sklep@nowiltech.pl .
4. W przypadku nieuregulowania należności w terminie określonym w ust. 2 NowilTech ma prawo odstąpić od realizacji umowy, a zakupiony towar wraca do oferty sklepu. O zaistniałej sytuacji Kupujący zostanie poinformowany e-mailem.
5. W przypadku płatności przelewem kupujący otrzyma e-mail potwierdzający otrzymanie wpłaty i potwierdzenie dalszej realizacji zamówienia, czyli jego wysyłki, z zastrzeżeniem §2 ust. 13 regulaminu.
6. W przypadku dokonania przelewu przez Kupującego i wystąpienia sytuacji, niekompletnego zamówienia, wskazanej w §2 ust. 13 Regulaminu, NowilTech zwraca Kupującemu wartość niezrealizowanego zamówienia, w ciągu 7 dni roboczych od daty ostatecznej decyzji Kupującego o przesłaniu niekompletnego zamówienia.

§4
FORMA, CZAS I KOSZTY DOSTAWY
1. Przyjmuje się następujące formy dostawy:
a) Firma kurierska
b) Odbiór osobisty w siedzibie firmy
2. Po zatwierdzeniu wszelkich informacji związanych z zamówieniem oraz zatwierdzeniu płatności, w przypadku płatności przelewem, zamówienie zostaje w ciągu 24h (z zastrzeżeniem §2 ust. 1 i §2 ust. 13 Regulaminu) skierowane do wysyłki lub naszykowane odbioru osobistego przez Klienta. O danej sytuacji Kupujący zostaje poinformowany e-mailem lub telefonicznie.
3. Od momentu przekazania zamówienia do wysyłki kurierskiej termin dostawy jest uzależniony od danego dostawcy.
4. W przypadku wyboru płatności gotówką i odbioru zamawianego towaru osobiście przez Kupującego w siedzibie firmy (§3 ust. 2 pkt c Regulaminu), towar powinien być odebrany w ciągu 7 dni kalendarzowych od jego zamówienia. Z zastrzeżeniem §3 ust. 4 Regulaminu.
5. Realizacja całego zamówienia w Sklepie wynosi maksymalnie 10 dni roboczych liczonych od momentu złożenia zamówienia.
Moment wysyłki zamówienia określamy na podstawie naszego stanu magazynu, spodziewanych dostaw, stanach magazynów naszych dostawców a także informacji uzyskanych od dystrybutorów i producentów. Mimo dołożenia wszelkich starań w przedstawianiu rzetelnych informacji o terminach wysyłki, z uwagi na mnogość i jakość czynników (niedokładne informacje, błędy techniczne, przeszkody logistyczne itp.), które mają wpływ na tą informację, możliwe jest zarówno skrócenie jak i wydłużenie czasu realizacji zamówienia.
6. W razie wątpliwości oraz w celu ustalenia terminu dostawy prosimy przed złożeniem zamówienia o kontakt ze sklepem NowilTech.
7. Koszty dostawy uzależnione są od wybranej formy dostawy, określonej w ust. 1.
Koszty dostawy zawierają się w kwocie od 18zł netto+VAT do 250zł netto+VAT  i  jest zależny od gabarytu przysyłki.
8. W przypadku wyboru formy dostawy określonej w ust. 1 pkt a, koszty dostawy są wygenerowane automatycznie w formularzu zamówienia opisanym w §2 ust. 7 Regulaminu, według cennika transportu firmy kurierskiej tj. według ciężaru przesyłki i jego gabarytów (podanych w opisie każdego z produktów).
9. Odbiór osobisty zamówienia nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami.

§5
REKLAMACJE I GWARANCJE (RĘKOJMIA I GWARANCJA)
1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). W przypadkach transakcji z Przedsiębiorcą zastosowanie będą miały przepisy zawarte w Kodeksie Cywilnym, natomiast w przypadku transakcji z Konsumentem stosowne przepisy z zakresu ochrony konsumenta. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną są określone w przepisach ustawy Kodeks Cywilny, w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat. 
2.Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany, lub towar jest uszkodzony lub posiada wady producenta (nie dotyczy uszkodzenia z winy firmy kurierskiej – ust. 2), Zamawiający ma prawo zgłosić reklamację. Usługodawca nie jest gwarantem Towarów. W przypadku udzielenia przez gwaranta gwarancji jakości obejmującej Towary (Gwarancja) jej warunki są udostępniane przy Towarze, w Sklepie Internetowym.
3. W przypadku uszkodzenia towaru w trakcie transportu przesyłki kurierskiej Kupujący ma prawo nie przyjmować przesyłki, a także zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem pracownika firmy spedycyjnej (wymagany podpis) i niezwłocznie powiadomić o tym e-mailem Nowiltech. O zaistniałej sytuacji Reklamujący powinien niezwłocznie powiadomić Nowiltech telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@nowiltech.pl.
4.Reklamacje na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinny być składane na adres: NowilTech Tomasz Nowowiejski, z siedzibą w Kamienicy Polskiej. przy ul. M. Konopnickiej 259, NIP 5732481237,poprzez:
-Wysyłanie wiadomość email.
-Listownie.
W przypadku podjęcia decyzji o złożeniu, przez Klienta, reklamacji na zakupiony produkt, Zamawiający (kupujący) powinien, przed wysłaniem reklamowanego produktu lub przed jego osobistym dostarczeniu do siedziby sklepu NowilTech, niezwłocznie poinformować Nowiltech, przez e-mail na adres, o zaistniałej sytuacji, przesyłając skan pisma reklamacyjnego wraz z załącznikami, tj. dokument zakupu oraz, ewentualne zdjęcie wady produktu oraz jeżeli dotyczy, protokół reklamacyjny, o którym mowa w ust. 2, a następnie odesłać lub osobiście dostarczyć towar, należycie zapakowany, wraz z zeskanowanymi dokumentami przesłanymi w e-mailu (oryginałem pisma i kopiami załączników potwierdzonymi za zgodność z oryginałem).
5. Pismo reklamacyjne powinno zawierać wszelkie informacje potrzebne do złożenia reklamacji w tym dane składającego reklamację, opis wady towaru, numer konta, na który należy zwrócić pieniądze, o których mowa w ust. 11 i 12.
6. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem lub bez wcześniejszej informacji, o której mowa w ust. 3.
7. Reklamujący wysyła lub dostarcza, po wcześniejszej informacji – ust. 3, reklamowany towar na swój koszt.
8. Reklamacje nie spełniające podanych procedur nie będą uwzględniane.
9. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem.
10. Wynik rozpatrzenia reklamacji będzie przekazany Zgłaszającemu reklamację e-mailem lub telefonicznie, za potwierdzeniem listownym.
11. W przypadku odrzucenia reklamacji reklamowany towar zostanie zwrócony do Zgłaszającego reklamację na jego koszt wraz z pisemnym wynikiem reklamacji (ust. 9). Klient może odebrać reklamowany towar w siedzibie sklepu NowilTech, po wcześniejszej informacji. 
12. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (np. z powodu wyczerpania towaru), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji oraz czasu na jaki została udzielona jest każdorazowo prezentowana w opisie Towaru na stronach internetowych Sklepu. Dotyczy ona wyłącznie Konsumentów.
13. Zwrot pieniędzy, o którym mowa w ust. 11 (zwrotowi nie podlegają koszty wcześniejszej dostawy przy zamawianiu produktu), nastąpi przelewem w ciągu 7 dni kalendarzowych, na konto, z którego zostało opłacone wcześniej zamówienie lub na wskazane (w piśmie, o którym mowa w ust. 3) przez Zwracającego towar konto, jeśli wcześniejsza zapłata za towar nastąpiła za pomocą przelewu lub gotówką.
14. W przypadku naprawienia reklamowanego produktu lub wyboru przez Klienta zaoferowanego przez sklep NowilTech innego pełnowartościowego, dostępnego w sklepie towaru, w sytuacji, o której mowa w ust. 11, koszty dostawy ponosi NowilTech.
15. Klient może także odebrać reklamowany towar w siedzibie sklepu NowilTech, po wcześniejszej informacji, w przypadku naprawienia reklamowanego produktu lub wyboru przez Klienta zaoferowanego przez sklep NowilTech innego pełnowartościowego, dostępnego w sklepie towaru, w sytuacji, o której mowa w ust. 11
16. Przesyłka reklamacyjna powinna być wysłana na adres siedziby firmy: NowilTech Tomasz Nowowiejski, ul. M. Konopnickiej 259, 42-260 Kamienica Polska.

§6
ZWROTY ZAKUPIONYCH TOWARÓW
(ODSTĄPIENIE OD UMOWY)

1.Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Odstępując od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna.
2. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271), Klient może zrezygnować (odstąpić od umowy zawartej na odległość) z towaru kupionego w sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty odebrania towaru (liczy się data wysłania przesyłki ze zwracanymi produktami, o której mowa w ust. 2), składając stosowne oświadczenie na piśmie.
3. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Zamawiający (kupujący) powinien, przed odesłaniem lub osobistym dostarczenie do siedziby sklepu NowilTech, zwracanych produktów, niezwłocznie poinformować Nowiltech, przez e-mail, o zaistniałej sytuacji, przesyłając skan pisma, o którym mowa w ust. 1. A następnie odesłać lub dostarczyć osobiście towar, należycie zapakowany, wraz z oryginałem pisma, o którym mowa w ust. 1 w terminie określonym w ust. 1. Koszty zwrotu towaru są pokrywane przez Kupującego (zwracającego towar).W przypadku skorzystania z prawa do 14-dniowego odstąpienia koszt zwrotu towaru ponosi kupujący.
4. Zwracany towar nie może mieć jakichkolwiek śladów używania oraz musi być oryginalnie opakowany, jeżeli towar występował w opakowaniu.
5. Jeśli wszystkie ww. warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru (zwrotowi nie podlegają koszty dostawy), nastąpi przelewem w ciągu 7 dni kalendarzowych, na konto, z którego zostało opłacone wcześniej zamówienie lub na wskazane (w piśmie, o którym mowa w ust. 2) przez Zwracającego towar konto, jeśli wcześniejsza zapłata za towar nastąpiła za pomocą przelewu lub gotówką.
6. Koszt przesyłki zużytego lub niezgodnego z ust. 4 sprzętu ponosi klient (zwracający towar).
7. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem lub bez wcześniejszej informacji, o której mowa w ust. 2.
8. Zwroty towaru nie spełniające podanych procedur nie będą uwzględniane.
9. Przesyłka zwrotna powinna być wysłana na adres siedziby firmy: NowilTech Tomasz Nowowiejski, ul. M. Konopnickiej 259, 42-260 Kamienica Polska.
10. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
   • o świadczenie Usług Dodatkowych, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni Usługę Dodatkową, za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów i/lub Usług Dodatkowych;
  • w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta i służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której Konsument wyraźnie żądał, aby Usługodawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży.


§7
PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM ZE SKLEPU WWW.NOWILTECH.PL I OCHRONA DANYCH

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Administratorem danych osobowych jest Firma NowilTech Tomasz Nowowiejski z siedzibą w Kamienicy Polskiej (42-260) przy ul. M. Konopnickiej 259, REGON 243657068, NIP 5732481237, tel: 609401542, e-mail: biuro@nowiltech.pl.
2. Administrator, za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w Serwisie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu. Przetwarzanie Państwa danych osobowych pozwala nam na świadczenie usług m.in. utrzymanie Państwa konta, realizowania zamówień, kontakt związany z wykonaniem umowy, a także przesyłanie informacji marketingowych (w tym  newslettera).
3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przede wszystkim z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych Klienta.

1. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE
1.1. Korzystanie ze strony www.nowiltech.pl
Administrator analizuje dane osobowe w sposób zautomatyzowany za pomocą narzędzi udostępnionych przez dostawców oprogramowania (np. za pomocą statystyk, historii). Celem przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany jest poznanie przez sklep preferencji Użytkowników.
a) Dane osobowe wszystkich osób korzystających ze strony www.nowiltech.pl (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), a nie będących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osoby nie posiadające konta w sklepie www.nowiltech.pl) przetwarzane są przez Administratora:
• w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
• w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw.
b) Aktywność Użytkownika w sklepie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza również te dane w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
1.2. Rejestracja w Serwisie
a) Osoby, które dokonują rejestracji w sklepie na stronie www.nowiltech.pl, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. Ponadto, w celu ułatwienia obsługi, Użytkownik może podać dodatkowe dane - takie dane można w każdym czasie usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
b) Dane osobowe są przetwarzane:
• w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w sklepie nowiltech.pl – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
• w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w sklepie nowiltech.pl i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;
• w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;
• w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji MARKETING.
1.3. Składanie zamówień w Sklepie na stronie www.nowiltech.pl
a) Złożenie zamówienia (zakupu towaru lub usługi) przez Użytkownika sklep wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Złożenie zamówienia on line wymaga posiadania konta w Sklepie nowiltech.pl. Podanie danych wskazanych w Sklepie nowiltech.pl jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem przyjęcia. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne.
b) Dane osobowe są przetwarzane:
• w celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie, podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
• w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
• w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Sklepie nowiltech.pl, a także ich preferencji zakupowych, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
• w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na ochronie jego praw.


2. MARKETING
2.1. Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:
• wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (w tym reklama kontekstowa);
• wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna);
• kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (usługa newslettera);
• prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe).
2.2. Reklama
a) Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy, w tym reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu odbywa się w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
2.3. Newsletter
a) Osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail, Administrator świadczy usługę newslettera. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki. Dane osobowe są przetwarzane:
• w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
• w przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym profilowania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera;
• w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
• w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).


3. PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

3.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających jego profile prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, Google+). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na promowaniu własnej marki.


4. PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA
4.1. Nasze witryny wykorzystują technologię "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia witrynie rozpoznania użytkownika oraz dostosowania witryny do Państwa potrzeb.
4.2. Pliki Cookies nie są w żaden sposób łączone i kojarzone z innymi podanymi przez Państwa informacjami.
4.3. Pliki Cookies są przez nas wykorzystywane w celu:
- umożliwienia zalogowania
- utrzymania sesji (stanu zalogowania)
- dopasowania zawartości strony do Państwa potrzeb (w szczególności możliwości i ustawień urządzenia, z którego Państwo korzystacie)
- tworzenia statystyk (statystyki te mają charakter anonimowy).
4.4. W celu optymalizacji działania naszego portalu, dopuszczamy możliwość zamieszczania plików Cookies zaufanym zewnętrznym podmiotom, takim ja Google.
4.5. Mają Państwo prawo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, by pliki cookies nie były automatycznie rejestrowane (wskazówki odnajdą Państwo w plikach pomocy dostawcy dane oprogramowania). Zastrzegamy, że zablokowanie Cookies (lub inne analogiczne zabiegi) mogą utrudnić korzystanie z naszej strony internetowej, a w skrajnych sytuacjach uniemożliwić korzystanie z określonych usług.


5. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
5.1. Okres przetwarzania danych przez Administratora będzie trwał tak długo, jak długo posiadasz Profil na stronie www.nowiltech.pl, lub na portalach społecznościach administrowanych przez NowilTech lub nie wycofasz zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, które umieściłeś na swoim Profilu już po rejestracji. Jest to niezbędne zarówno do poprawnego świadczenia usług określonych w Regulaminie, jak i w celach marketingowych. Jeśli usuniesz Profil lub wycofasz zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych, wówczas zaprzestaniemy ich przetwarzania. W takim wypadku albo je usuniemy, albo nastąpi ich anonimizacja, z tym jednak zastrzeżeniem, że część danych (imię, nazwisko, adres e-mail, historia Profilu oraz informacje o udzielonych zgodach) będziemy przetwarzać przez okres 3 lat w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Jeśli będziesz korzystać z jakiejś funkcji strony internetowej NowilTech, nie będąc na niej zalogowanym, będziemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe przez czas, w którym na Twoim urządzeniu przechowywane będą pliki cookies, user agent i oglądane przez Ciebie zakładki i informacje na stronie internetowej.

6. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA
6.1. Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem.
6.1. Prawo do sprzeciwu
a) Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem administratora.
b) Użytkownik ma także prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją w przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych, w tym profilowaniem).
c) Więcej informacji o uprawnieniach wynikających z RODO znajduje się w Polityce prywatności, będącej załącznikiem o regulaminu.


7. ODBIORCY DANYCH
7.1. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do świadczenia usług, podmiotom, takim jak banki i operatorzy płatności, firmy badawcze, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), oraz podmiotom powiązanym z Administratorem. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika, jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom w ich własnych celach, w tym w celach marketingowych. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.


8. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
8.1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.


9. DANE KONTAKTOWE
9.1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail biuro@nowiltech.pl lub pisemnie na adres Nowiltech Tomasz Nowowiejski, ul. M. Konopnickiej 259, 42-260 Kamienica Polska, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
10. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
10.1. Szczegółowa polityka prywatności zawarta jest w załączniku do niniejszego regulaminu, jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje począwszy od 25 maja 2018 r.

§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego.
3. Sklep NowilTech zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

Polityka prywatności