ADR

Aktywne filtry

SORBENT ABSO-PRO R165 20kg

ABSO-PRO® R165 to wysoce efektywny sorbent w postaci sypkich granulek glinki attapulgit....

83,03 zł

67,50 zł netto

ADR to skrót od European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road, czyli europejskie porozumienie dotyczące międzynarodowego transportu drogowego materiałów niebezpiecznych. Umowa ADR określa zasady, wymagania i procedury dotyczące przewozu materiałów niebezpiecznych drogą lądową w celu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i środowiska naturalnego. ADR klasyfikuje materiały niebezpieczne zgodnie z ich właściwościami chemicznymi i fizycznymi na dziewięć klas, od klasy 1 (materiały wybuchowe i detonacyjne) do klasy 9 (materiały i przedmioty niebezpieczne, inne niż wymienione w innych klasach). Każda klasa ma swoje specyficzne wymagania dotyczące opakowań, oznakowania, etykietowania, wyposażenia pojazdów i szkolenia kierowców.

Przewożenie materiałów niebezpiecznych wymaga przestrzegania szczególnych zasad i procedur, takich jak prawidłowe opakowanie, oznakowanie, etykietowanie oraz wyposażenie pojazdów w odpowiednie środki ochrony, takie jak gaśnice, kurtyny i siatki zabezpieczające ładunek. Wszystkie kierowcy przewożący materiały niebezpieczne muszą posiadać specjalne szkolenie z zakresu przewozu i obsługi takich materiałów. Umowa ADR jest obowiązkowa dla wszystkich krajów należących do UE oraz wielu innych krajów, które ratyfikowały tę umowę. Przewożenie materiałów niebezpiecznych bez przestrzegania wymagań ADR jest nielegalne i stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i środowiska naturalnego.

Elementy wyposażenia zgodnie z kategorią ADR:

Klasa 1: materiały wybuchowe i detonacyjne

 • tablice ostrzegawcze z numerem UN
 • instrukcje pisemne dla kierowcy
 • kurtyny i siatki na ładunki
 • odpowiedni rodzaj opakowań

Klasa 2: gazy

 • tablice ostrzegawcze z numerem UN
 • instrukcje pisemne dla kierowcy
 • odpowiednie butle i zawory
 • gaśnice
 • rękawice ochronne i maseczki

Klasa 3: substancje ciekłe łatwopalne

 • tablice ostrzegawcze z numerem UN
 • instrukcje pisemne dla kierowcy
 • odpowiednie opakowania i zbiorniki
 • kurtyny i siatki na ładunki
 • zestaw ADR
 • rękawice ochronne i maseczki

Klasa 4: substancje stałe łatwopalne, substancje samogasnące i substancje łatwopalne

 • tablice ostrzegawcze z numerem UN
 • instrukcje pisemne dla kierowcy
 • odpowiednie opakowania i zbiorniki
 • kurtyny i siatki na ładunki

Klasa 5: substancje utleniające i organiczne peroksydy

 • tablice ostrzegawcze z numerem UN
 • instrukcje pisemne dla kierowcy
 • odpowiednie opakowania i zbiorniki
 • kurtyny i siatki na ładunki

Klasa 6: substancje toksyczne i zakaźne

 • tablice ostrzegawcze z numerem UN
 • instrukcje pisemne dla kierowcy
 • odpowiednie opakowania i zbiorniki
 • kurtyny i siatki na ładunki
 • rękawice ochronne i maseczki

Klasa 7: materiały promieniotwórcze

 • tablice ostrzegawcze z numerem UN
 • instrukcje pisemne dla kierowcy
 • odpowiednie opakowania i zbiorniki
 • kurtyny i siatki na ładunki
 • liczniki promieniowania

Klasa 8: substancje żrące

 • tablice ostrzegawcze z numerem UN
 • instrukcje pisemne dla kierowcy
 • odpowiednie opakowania i zbiorniki
 • kurtyny i siatki na ładunki
 • rękawice ochronne

Klasa 9: substancje i przedmioty niebezpieczne, inne niż wymienione w powyższych klasach

 • tablice ostrzegawcze z numerem UN
 • instrukcje pisemne dla kierowcy
 • odpowiednie opakowania i zbiorniki
 • zestaw ADR
 • rękawice ochronne i maseczki