Najczęściej kupowane

Nowe produkty

Promocje

Brak promowanych produktów w tym momencie.

 §1

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

1.              Sklep internetowy: nowiltech.pl prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową za pośrednictwem sieci Internet. Sklep internetowy: nowiltech.pl jest własnością firmy: NowilTech Tomasz Nowowiejski, z siedzibą w Kamienicy Polskiej. przy ul. M. Konopnickiej 259, NIP 5732481237, REGON 243657068, zwany dalej „NowilTech”.

 

2.              Użytkownikiem, Klientem - może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej. Użytkownikami dokonującymi zakupów mogą być tylko pełnoletnie osoby fizyczne.

 

3.              Klient otrzymuje prawo zakupów po zarejestrowaniu i zalogowaniu się w panelu użytkownika. W tym celu wymagane jest podanie danych osobowych lub danych firmy, a w szczególności: imienia i nazwiska (nazwy firmy oraz imienia i nazwiska osoby kontaktowej), pełnego adresu zamieszkania (stałego lub tymczasowego) wraz z nazwą kraju i regionu (województwa), adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego, nazwy użytkownika, pod którą użytkownik występuje, hasła i opcjonalnie innych danych zawartych w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych danych i ich aktualizowania na bieżąco pod rygorem utraty możliwości otrzymania przesyłki lub opóźnienia w jej dostarczeniu.

 

4.              Klient w momencie rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie w bazie danych i przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych przez firmę Nowiltech Tomasz Nowowiejski. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Użytkownika będą przetwarzane zgodnie Ustawą o Ochronie Danych Osobowych i prawem polskim. Dane te zostaną wykorzystane jedynie w celu realizacji przesyłki lub do dalszych kontaktów związanych z realizacją kolejnych zamówień.

 

5.              Za podanie niewłaściwego adresu, danych osobowych lub danych do faktury VAT, a w konsekwencji otrzymanie nieprawidłowej faktury lub też nieotrzymanie zamówionego towaru - ponosi odpowiedzialność użytkownik.

 

6.              Firma Nowiltech Tomasz Nowowiejski ponosi odpowiedzialność za poufność danych potrzebnych do realizacji zamówienia.

 

7.              Przeglądanie witryny i dokonywanie zakupów w sklepie NowilTech wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.

 

8.              Do prawidłowego przeglądania witryny wymagana jest prawidłowo skonfigurowana przeglądarka internetowa (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome lub inna).

 

§ 2

 

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 

1.              Sklep Nowiltech przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w sobotę i niedzielę i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

 

2.              Zamówienia w sklepie internetowym Nowiltech są realizowane wyłącznie na terenie Polski. Zamówienia należy składać w języku polskim. Oferta sklepu internetowego Nowiltech obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

3.              Wszystkie ceny produktów podane na stronach internetowych nowiltech.pl są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich (PLN) (zawierają podatek VAT). Na wszystkie towary sprzedawane w naszym sklepie wystawiamy faktury VAT - dowód zakupu.

 

4.              Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta

 

5.              Nowiltech zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym Klienta, z zastrzeżeniem, że zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji. NowilTech zastrzega sobie również prawo do: zmiany ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia, wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.

 

6.              Zamówienia na asortyment wyszczególniony w sklepie internetowym Nowiltech można składać za pomocą:

 

a)              formularza zakupów autamatycznie generowanego podczas zakupów ze strony NowilTech

 

b)             e-mailem: sklep@nowiltech.pl

 

c)              telefonu nr tel. +48 609401542,

 

7.              Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie nowiltech.pl, wybór formy płatności, podanie adresu przesyłki i przesłanie zamówienia. Za błędy przy wypełnianiu formularza lub inne błędy przy składaniu zamówienia NowilTech nie ponosi odpowiedzialności

 

8.              Użytkownik składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.

 

9.              Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez dodanie ich do koszyka.

 

10.           W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „ZAMAWIAM” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, oraz zmian w zakresie wyboru wybranego towaru.

 

11.           Przed naciśnięciem przycisku „ZAMAWIAM” (aby złożyć zamówienie) Klient będzie zobowiązany każdorazowo do akceptacji, niniejszego Regulaminu i stosowanie się do jego zapisów.

 

12.           Naciśnięcie przycisku „ZAMAWIAM” jest momentem zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Od tego momentu Użytkownik staje się Kupującym.

 

13.           W przypadku, kiedy nie wszystkie zamówione pozycje są osiągalne, klient w ciągu 24h (z zastrzeżeniem §2 ust. 1 regulaminu) otrzymuje wiadomość e-mail lub telefon z informacją o tym, jakie pozycje zostały skompletowane i w jego gestii pozostaje decyzja czy anulować całe zamówienie, czy realizować w kształcie, w jakim jest w danym momencie możliwe, bądź o wydłużeniu czasu oczekiwania. W zależności od decyzji podjętej przez kupującego zostanie wysłany e-mail potwierdzający całkowite anulowanie zamówienia, bądź potwierdzenie realizacji nie pełnego. W przypadku nie podjęcia przez klienta żadnej decyzji dotyczącej częściowej kompletacji zamówienia w przeciągu 3 dni, zamówienie zostaje automatycznie anulowane, o czym klient zostaje powiadomiony stosowną wiadomością elektroniczną.

 

14.           Dostępność podana na stronie sklepu, jest dostępnością katalogową. Jednakże w większości przypadków jest to stan magazynowy sklepu.

 

§3

 

SPOSOBY PŁATNOŚCI

 

1.              Na cenę łączną zamówienia składa się cena całościowa wybranych produktów wraz z kosztami dostawy.

 

2.              Klient może dokonać zapłaty za zamówienie poprzez:

 

a)              Przelew

 

b)             Płatność za pobraniem - płatność kurierowi przy odbiorze przesyłki,

 

c)              Płatność gotówką - w przypadku wybrania sposobu dostawy określonego §4 ust. 1 pkt b Regulaminu (z zastrzeżeniem §4 ust. 6 Regulaminu).

 

3.              Kupujący jest zobowiązany, uregulować należność za zakupiony towar nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od daty potwierdzenia zamówienia w wiadomości, o której mowa w ust 4. W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu do 10 dni po wcześniejszym kontakcie z firmą Nowiltech drogą elektroniczną: sklep@nowiltech.pl .

 

4.              W przypadku nieuregulowania należności w terminie określonym w ust. 2 NowilTech ma prawo odstąpić od realizacji umowy, a zakupiony towar wraca do oferty sklepu. O zaistniałej sytuacji Kupujący zostanie poinformowany e-mailem.

 

5.              W przypadku płatności przelewem kupujący otrzyma e-mail potwierdzający otrzymanie wpłaty i potwierdzenie dalszej realizacji zamówienia, czyli jego wysyłki, z zastrzeżeniem §2 ust. 13 regulaminu.

 

6.              W przypadku dokonania przelewu przez Kupującego i wystąpienia sytuacji, niekompletnego zamówienia, wskazanej w §2 ust. 13 Regulaminu, NowilTech zwraca Kupującemu wartość niezrealizowanego zamówienia, w ciągu 7 dni roboczych od daty ostatecznej decyzji Kupującego o przesłaniu niekompletnego zamówienia.

 

§4

 

FORMA, CZAS I KOSZTY DOSTAWY

 

1.              Przyjmuje się następujące formy dostawy:

 

a)              Firma kurierska

 

b)             Odbiór osobisty w siedzibie firmy

 

2.              Po zatwierdzeniu wszelkich informacji związanych z zamówieniem oraz zatwierdzeniu płatności, w przypadku płatności przelewem, zamówienie zostaje w ciągu 24h (z zastrzeżeniem §2 ust. 1 i §2 ust. 13 Regulaminu) skierowane do wysyłki lub naszykowane odbioru osobistego przez Klienta. O danej sytuacji Kupujący zostaje poinformowany e-mailem lub telefonicznie.

 

3.              Od momentu przekazania zamówienia do wysyłki kurierskiej termin dostawy jest uzależniony od danego dostawcy.

 

4.              W przypadku wyboru płatności gotówką i odbioru zamawianego towaru osobiście przez Kupującego w siedzibie firmy (§3 ust. 2 pkt c Regulaminu), towar powinien być odebrany w ciągu 7 dni kalendarzowych od jego zamówienia. Z zastrzeżeniem §3 ust. 4 Regulaminu.

 

5.              Realizacja całego zamówienia w Sklepie wynosi maksymalnie 10 dni roboczych liczonych od momentu złożenia zamówienia.

 

6.              W razie wątpliwości oraz w celu ustalenia terminu dostawy prosimy przed złożeniem zamówienia o kontakt ze sklepem Nowiltech.

 

7.              Koszty dostawy uzależnione są od wybranej formy dostawy, określonej w ust. 1.

 

8.              W przypadku wyboru formy dostawy określonej w ust. 1 pkt a, koszty dostawy są wygenerowane automatycznie w formularzu zamówienia opisanym w §2 ust. 7 Regulaminu, według cennika transportu firmy kurierskiej tj. według ciężaru przesyłki i jego gabarytów (podanych w opisie każdego z produktów).

 

9.              Odbiór osobisty zamówienia nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami.

 

§5

 

REKLAMACJE I GWARANCJE

 

1.              Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany, lub towar jest uszkodzony lub posiada wady producenta (nie dotyczy uszkodzenia z winy firmy kurierskiej – ust. 2), Zamawiający ma prawo zgłosić reklamację.

 

2.              W przypadku uszkodzenia towaru w trakcie transportu przesyłki kurierskiej Kupujący ma prawo nie przyjmować przesyłki, a także zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem pracownika firmy spedycyjnej (wymagany podpis) i niezwłocznie powiadomić o tym e-mailem Nowiltech. O zaistniałej sytuacji Reklamujący powinien niezwłocznie powiadomić Nowiltech telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@nowiltech.pl.

 

3.              W przypadku podjęcia decyzji o złożeniu, przez Klienta, reklamacji na zakupiony produkt, Zamawiający (kupujący) powinien, przed wysłaniem reklamowanego produktu lub przed jego osobistym dostarczeniu do siedziby sklepu NowilTech, niezwłocznie poinformować Nowiltech, przez e-mail, o zaistniałej sytuacji, przesyłając skan pisma reklamacyjnego wraz z załącznikami, tj. dokument zakupu oraz, ewentualne zdjęcie wady produktu oraz jeżeli dotyczy, protokół reklamacyjny, o którym mowa w ust. 2, a następnie odesłać lub osobiście dostarczyć towar, należycie zapakowany, wraz z zeskanowanymi dokumentami przesłanymi w e-mailu (oryginałem pisma i kopiami załączników potwierdzonymi za zgodność z oryginałem).

 

4.              Pismo reklamacyjne powinno zawierać wszelkie informacje potrzebne do złożenia reklamacji w tym dane składającego reklamację, opis wady towaru, numer konta, na który należy zwrócić pieniądze, o których mowa w ust. 11 i 12.

 

5.              Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem lub bez wcześniejszej informacji, o której mowa w ust. 3.

 

6.              Reklamujący wysyła lub dostarcza, po wcześniejszej informacji – ust. 3, reklamowany towar na swój koszt.

 

7.              Reklamacje nie spełniające podanych procedur nie będą uwzględniane.

 

8.              Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem.

 

9.              Wynik rozpatrzenia reklamacji będzie przekazany Zgłaszającemu reklamację e-mailem lub telefonicznie, za potwierdzeniem listownym.

 

10.           W przypadku odrzucenia reklamacji reklamowany towar zostanie zwrócony do Zgłaszającego reklamację na jego koszt wraz z pisemnym wynikiem reklamacji (ust. 9). Klient może odebrać reklamowany towar w siedzibie sklepu NowilTech, po wcześniejszej informacji.

 

11.           W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (np. z powodu wyczerpania towaru), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

 

12.           Zwrot pieniędzy, o którym mowa w ust. 11 (zwrotowi nie podlegają koszty wcześniejszej dostawy przy zamawianiu produktu), nastąpi przelewem w ciągu 7 dni kalendarzowych, na konto, z którego zostało opłacone wcześniej zamówienie lub na wskazane (w piśmie, o którym mowa w ust. 3) przez Zwracającego towar konto, jeśli wcześniejsza zapłata za towar nastąpiła za pomocą przelewu lub gotówką.

 

13.           W przypadku naprawienia reklamowanego produktu lub wyboru przez Klienta zaoferowanego przez sklep NowilTech innego pełnowartościowego, dostępnego w sklepie towaru, w sytuacji, o której mowa w ust. 11, koszty dostawy ponosi Nowiltech.

 

14.           Klient może także odebrać reklamowany towar w siedzibie sklepu NowilTech, po wcześniejszej informacji, w przypadku naprawienia reklamowanego produktu lub wyboru przez Klienta zaoferowanego przez sklep NowilTech innego pełnowartościowego, dostępnego w sklepie towaru, w sytuacji, o której mowa w ust. 11

 

15.           Przesyłka reklamacyjna powinna być wysłana na adres siedziby firmy: NowilTech Tomasz Nowowiejski, ul. M. Konopnickiej 259, 42-260 Kamienica Polska.

 

§6

 

ZWROTY ZAKUPIONYCH TOWARÓW

 

(ODSTĄPIENIE OD UMOWY)

 

1.              Odstępując od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna.

 

2.              Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271), Klient może zrezygnować (odstąpić od umowy zawartej na odległość) z towaru kupionego w sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty odebrania towaru (liczy się data wysłania przesyłki ze zwracanymi produktami, o której mowa w ust. 2), składając stosowne oświadczenie na piśmie.

 

3.              W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Zamawiający (kupujący) powinien, przed odesłaniem lub osobistym dostarczenie do siedziby sklepu NowilTech, zwracanych produktów, niezwłocznie poinformować Nowiltech, przez e-mail, o zaistniałej sytuacji, przesyłając skan pisma, o którym mowa w ust. 1. A następnie odesłać lub dostarczyć osobiście towar, należycie zapakowany, wraz z oryginałem pisma, o którym mowa w ust. 1 w terminie określonym w ust. 1. Koszty zwrotu towaru są pokrywane przez Kupującego (zwracającego towar).

 

4.              Zwracany towar nie może mieć jakichkolwiek śladów używania oraz musi być oryginalnie opakowany, jeżeli towar występował w opakowaniu.

 

5.              Jeśli wszystkie ww. warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru (zwrotowi nie podlegają koszty dostawy), nastąpi przelewem w ciągu 7 dni kalendarzowych, na konto, z którego zostało opłacone wcześniej zamówienie lub na wskazane (w piśmie, o którym mowa w ust. 2) przez Zwracającego towar konto, jeśli wcześniejsza zapłata za towar nastąpiła za pomocą przelewu lub gotówką.

 

6.              Koszt przesyłki zużytego lub niezgodnego z ust. 4 sprzętu ponosi klient (zwracający towar).

 

7.              Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem lub bez wcześniejszej informacji, o której mowa w ust. 2.

 

8.              Zwroty towaru nie spełniające podanych procedur nie będą uwzględniane.

 

9.              Przesyłka zwrotna powinna być wysłana na adres siedziby firmy: NowilTech Tomasz Nowowiejski, ul. M. Konopnickiej 259, 42-260 Kamienica Polska.

 

§7

 

OCHRONA DANYCH

 

1.              Założenie konta, w celu wykonywania zakupów w sklepie Nowiltech, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez NowilTech Tomasz Nowowiejski (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

 

2.              Dane osobowe Klienta są chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych i nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, są jedynie konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna – sprzedaży towarów i usług.

 

3.              Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator sklepu internetowego NowilTech.pl.

 

4.              Każdy Klient, ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres sklep@nowiltech.pl.

 

§8

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.              Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 

2.              Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego.

 

3.              Sklep NowilTech zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.